Školní metodik prevence

Mgr. Marcela Fedorová

Konzultační hodiny:  

na základě předchozí telefonické domluvy (tel.: +420 777 716 772)

Čím se zabývá metodik prevence

Cílem školního metodika prevence je primární prevence rizikového chování ve školním prostředí a situacích, které jsou s tímto bezprostředně spjaty. Za tímto účelem byl vypracován Minimální preventivní program, který je určen žákům i učitelům.

Hlavními oblastmi, v nichž je primární prevence rizikového chování realizována, jsou:

  • záškoláctví
  • kouření, užívání alkoholu, návykových látek nealkoholového typu – drogové závislosti
  • projevy agresivního chování, šikana, vandalismus
  • krádeže, drobná kriminalita
  • projevy intolerance vůči menšinám – kulturní, národnostní, náboženské aj. (zejm.: xenofobie, rasismus, antisemitismus) 

Důležité kontakty

MAGDALÉNA, o.p.s.
centrum primární prevence
tel.: 737 284 597
www.magdalena-ops.cz

NZDM BEDNA
sídliště „Křižák“ naproti poště

Telefonická pomoc dětem – LINKA BEZPEČÍ
116 111 – nonstop, zdarma
chat.linkabezpeci.cz

Vzkaz domů
116 111

Rodičovská linka
840 111 234
Po-Čt: 13–19 hod., Pá: 9-15 hod.

DONA Linka
pomoc obětem domácího násilí
251 511 313 – nonstop

Bílý kruh bezpečí
pomoc obětem kriminality
257 317 110 – nonstop