Výchovný poradce

Mgr. Veronika Schrödlová

Konzultační hodiny:

pro zákonné zástupce: po předchozí telefonické domluvě nebo emailem, tel. 773 694 359, email: schrodlovav@zsbcpb.cz

pro žáky: každý den po předchozí domluvě

Výchovný poradce, kariérový poradce

RNDr. Šárka Semorádová

Konzultační hodiny:   

Pátek10,00 – 10,45 hod.

(po předchozí telefonické domluvě; konzultace mimo stanovené hodiny jsou rovněž možné po předchozí domluvě), tel.: 722 324 737, e-mail: semoradovas@zsbcpb.cz

Základní informace k přijímacímu řízení 2023/24

Testová zadání k procvičování

Plánované změny přijímacího řízení pro školní rok 2023/24:

 • přihlášky na SŠ v digitální podobě
 • 3 elektronické přihlášky na 3 střední školy
 • prioritizace SŠ na přihlášce, tzn. největší zájem o školu na prvním místě
 • termín pro podání přihlášek od 1. do 20. února 2024
 • zůstává i papírová verze přihlášky (SŠ zaevidují do elektronického systému)
 • prospěch ze ZŠ bude pro SŠ volitelným kritériem pro přijetí
 • výsledky JPZ do 10. května 2024 v elektronickém systému
 • odpadá zápisový lístek, odvolání
 • pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení obdobná jako pro 1. kolo
 • od třetího kola (včetně) dále bude přijímací řízení v gesci SŠ, jako doposud

Výše zmíněné změny zatím nejsou legislativně ukotveny. Dokud není zákon změněn, platí současná pravidla (2 přihlášky do 1.3., bez digitalizace, zato s papírovými zápisovými lístky a odvoláním).

Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen. Pokud se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, musí přesto podat dva tiskopisy přihlášky.

Před vánočními prázdninami obdrží žáci cvičné přihlášky. Vyplněnou a podepsanou přihlášku je potřeba odevzdat do . . 2024.  Ve škole Vám přihlášky vytiskneme na počítači a doplníme prospěch. Ředitelka školy potvrdí svým podpisem a razítkem platnost přihlášky. Teprve poté můžete podat přihlášku na střední školu.

Součástí přihlášky je také potvrzení od lékaře. Nezapomeňte si ověřit, zda toto potvrzení střední škola vyžaduje (v Atlasu školství, na webových stránkách střední školy, u výchovného poradce)

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení

 1. obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2023
 2. obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 1. března 2024

Počet přihlášek na střední školy  – jen 2 přihlášky

Pro 1.kolo přijímacího řízení podává uchazeč 2 přihlášky. Pokud se uchazeč hlásí jen na jednu školu, druhou školu nevyplňuje. V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání.

Předávání přihlášek na střední školy

Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou.

Termíny přijímacích zkoušek

Termíny přijímacích zkoušek musí ředitelé středních škol zveřejnit spolu s kritérii přijímacího řízení a předpokládaným počtem přijímaných žáků do 31. ledna 2024.

Termíny testů jednotných přijímacích zkoušek

Jednotná přijímací zkouška v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.

Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol.

Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.

StudiumŘádný termín jednotné zkoušky
čtyřletéprvní řádný termín – 12.4.2024
druhý řádný termín – 15.4.2024
šestileté a osmiletéprvní řádný termín – 16.4.2024
druhý řádný termín – 17.4.2024

Pakliže se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), může se omluvit řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.

Náhradní termín jednotné zkoušky:

první termín – 29.4.2024

druhý termín – 30.4.2024   

! Tyto termíny jednotných testů přijímacích zkoušek nelze zaměňovat s termíny  „školních“ přijímacích zkoušek, které si mohou ze zákona stanovit ředitelé středních škol.

Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2024 podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2024 podle § 88 odst. 2 školského zákona.

Obsah jednotných testů

Pro každé kolo budou připraveny jednotné testy z českého jazyka a literatury (ČJL) a matematiky (MA), a to v provedení pro čtyřleté, šestileté a osmileté studium. Písemný test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, test z matematiky pak 70 minut. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, budou mít časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení.

Výsledky přijímacího řízení

1) Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky uskuteční nejdříve 22. dubna 2024.

2) Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (nejpozději 28. dubna 2024) a zveřejní seznam přijatých uchazečů. V případě ostatních oborů vzdělání ukončí ředitel školy hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání školní přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.

Zápisový lístek

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě poštovní službě. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.