Přípravná třída

Přípravné třídy základní školy se zřizují pro děti s odkladem povinné školní docházky a pro děti pětileté, které plní v daném roce povinné předškolní vzdělávání (vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky). Tuto třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně deset dětí, nejvyšší počet dětí je patnáct.

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě žádosti rodičů, která je podložena doporučením školského poradenského zařízení.

Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole. Cílem je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky (rozvoj řečových dovedností, samostatnosti, sociálních dovedností apod.).

Vzdělávací program je upraven takovým způsobem, aby umožnil snadnější následující začlenění do vyučovacího procesu v první třídě, čímž se v důsledku předchází budoucím školním neúspěchům. Právě školní neúspěch může v řadě případů negativně ovlivnit další vývoj dítěte. Docházka dítěte do přípravné třídy je bezplatná.

Nejčastější dotazy k přípravné třídě

Jaká je hlavní výhoda toho, že dám dítě do přípravné třídy?
Hlavní předností přípravné třídy je počet dětí, který umožňuje užší kontakt se základní školou a individuální přístup pedagoga, což může být pro určité procento dětí jedinou možností, jak docílit vyrovnání a posílení potřebných dovedností a schopností.

Jaké děti se do přípravné třídy zařazují?
Hlavním smyslem je připravit na vstup do první třídy děti, pro něž již není vzdělávání v mateřské škole dostatečně obohacující, děti nadané, dále děti s jazykovým znevýhodněním, se sníženou koncentrací pozornosti, s grafomotorickými obtížemi, s vadami řeči a např. děti se sníženou koordinací pohybu. Přípravná třída však nenahrazuje v žádném případě speciální vzdělávání pro děti se zdravotním postižením.

Počítá se přípravná třída do povinné školní docházky?
Nepočítá.

Jsou děti v přípravné třídě klasifikovány?
Nejsou. Na konci školního roku získá každé dítě stručné slovní hodnocení, ze kterého je zřejmé, s jakým výsledkem přípravnou třídu absolvovalo.

Co budou děti v přípravné třídě dělat?
Činnost v přípravné třídě se mimo jiné zaměřuje na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole, přičemž cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky; rozvíjeny budou řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá i jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a prostorová orientace, hudební a
výtvarný projev, koncentrace pozornosti a další. Vzdělávací program upravený v duchu těchto zásad zaručí snadnější následující začlenění do vyučovacího procesu v 1. třídě, čímž se v důsledku předchází budoucím školním neúspěchům.

Mám zajištěno, že moje dítě může po přípravné třídě pokračovat ve vzdělávání na Vaší škole?
V této skutečnosti spatřujeme další podstatnou výhodu existence přípravné třídy; dítě se postupně seznamuje s novým prostředím, poznává nové kamarády, učitele, v pozdějším období plní společné úkoly se školáky, podílí se na školních akcích, takže nástup do 1. ročníku je mnohem jednoduší, neobjevují se adaptační potíže.

Jak máme postupovat v případě, že chceme dítě přihlásit do přípravné třídy?
Svoje dítě přihlásíte tak, že si podáte žádost o přijetí u ředitele školy. Zároveň musíte řediteli školy předložit doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna).

Kde bude přípravná třída umístěna?
Přípravná třída bude umístěna ve třídě v přízemí základní školy, což umožňuje v průběhu školního roku plynulé začlenění dětí z přípravné třídy do běžného života školy. Díky tomu je sledovaný efekt zřízení přípravné třídy (vyrovnání vývoje dětí) zvýrazněn a následný přechod do 1. ročníku zjednodušen.

Jak dlouho bude moje dítě do přípravné třídy docházet?
Dítě dochází do přípravné třídy jeden školní rok. Po zařazení do přípravné třídy dochází dítě jenom do ní, tedy nikoliv současně do mateřské školy.

Jak dlouhá je dopolední výuka?
Samotná výuka končí zpravidla v 11,40 hodin.

Musím si dítě ihned po skončení dopolední výuky vyzvedávat?
Nemusíte. V případě zájmu může dítě docházet do školní družiny, která je v provozu do 17,00 hodin. Ranní družina je dětem také k dispozici, v provozu je od 6,00 hodin.

Jaká je výše školného?
Docházka do přípravné třídy je bezplatná. Rodiče pravidelně hradí pouze stravné ve školní jídelně – pokud dítě chodí na obědy; dále poplatek za školní družinu v případě, že školní družinu navštěvuje.