Školní jídelna

Úřední hodiny

Úřední hodiny pro veřejnost jsou stanoveny ve dnech školního vyučování v době 7,00 – 14,00 hodin.

Vedoucí školní jídelny:
Věra Městková
Mobil: 773 694 674, mestkovav@zsbcpb.cz

Odhlašování obědů možné i na: https://www.strava.cz/Strava/Stravnik/Prihlaseni?zarizeni=0440

Dokumenty ŠJ

Organizace výdeje obědů

4. 9. 2023 od 10,00 do 12,00 hod.;  od 5. 9. 2023 po konci vyučování do 14,00 hod.

Výdej obědů je prováděn pouze ve školní jídelně, strava se mimo jídelnu nevydává.

Vydání obědů do jídlonosičů je umožněno pouze první den neplánované nepřítomnosti ve škole, pokud již nelze stravu odhlásit.

Vydané jídlo je zakázáno vynášet a konzumovat mimo prostor školní jídelny.

Výdej obědů: od 11,30 – 14,00 hodin.

Výdej obědů do nádob: od 11,15 – 11,45 hodin

Dozor ve školní jídelně je zabezpečen pedagogickými pracovníky nebo pověřenými pracovníky školy, cizím osobám je vstup do školní jídelny zakázán.

Úklid ve školní jídelně po dobu výdeje stravy provádí určená pracovnice školní jídelny, za pořádek a čistotu zodpovídá vedoucí školní jídelny.

Jídelní lístek

Jídelní lístek je sestavován podle předepsaných výživových norem a spotřebního koše. Při výrobě jídel jsou používány normy školního stravování.

Za dodržování všech těchto předpisů zodpovídá vedoucí školní jídelny.

Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce u vstupu do školní jídelny a je zveřejňován na webových stránkách školy s týdenním předstihem.

Stravné a jeho úhrada

Stravné pro jednotlivé kategorie strávníků se řídí dle vyhlášky 107/2005 Sb. Do věkových kategorií jsou strávníci zařazeni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle stupně (vždy od 1. 9. do 31. 8.).

Ceny obědů od 1. 9. 2023:

I. stupeň 6 – 10 let 28 Kč
II. stupeň 11 – 14 let 30 Kč
III. stupeň nad 15 let 32 Kč
Zaměstnanci 32 Kč
Důchodci organizace 32 Kč

Za sníženou sazbu (finanční normativ na nákup potravin) se zaměstnanci stravují pouze v přítomnosti v zaměstnání, kdy musí být odpracovány nejméně 3 hodiny. V době nemoci nebo pracovní cesty je nutné oběd odhlásit, jinak je účtován v plné výši (ostatní režijní a mzdové náklady).

Způsob platby stravného:

► Inkasem peněz z běžného účtu v kterékoliv bance-nutný souhlas s inkasem v bance, číslo účtu jídelny je 917060267/0100, termín stržení stravného je 22. – 25. dne v měsíci předcházejícím na měsíc příští.

► V hotovosti v kanceláři ŠJ vždy mezi 20. – 25. dnem v měsíci.

Částka stravného odpovídá počtu pracovních dnů vynásobených sazbou za oběd dle zařazení strávníka do příslušné kategorie. Od této částky jsou odečteny zákonným zástupcem odhlášené obědy, výsledná částka úhrady je převedena prostřednictvím inkasa na účet školy. Od otevření inkasa má strávník přihlášené obědy každý měsíc, ve kterém je uskutečňováno stravování, tedy i v dalším školním roce.

Odhlásit oběd je nutné nejpozději do 8,00 hodin ráno dne, kdy nebude odběr uskutečněn.

Pozdější odhlášky již nelze vzhledem k zajištění provozu akceptovat.