Rozhodnutí o zařazení dítěte do přípravné třídy

Č.j.: 276/2023

V Příbrami, dne 5. 5. 2023

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace, rozhodl podle ustanovení §47, §165 a §183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání v přípravné třídě rozhodl ředitel školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace, o zařazení uchazečů s tímto registračním číslem:

Registrační čísla, která byla zařazena:

02/202321/202356/2023
04/202324/202365/2023
05/202325/202366/2023
06/202332/202368/2023
07/202337/202380/2023
10/202339/202382/2023
17/202345/202388/2023
19/202346/202389/2023
20/202354/2023

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 5. 5. 2023 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 5. 5. 2023 na webových stránkách školy. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 21, a to podáním učiněným u ředitele školy, který toto rozhodnutí vydal.

Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy