Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání

Č.j.: 275/2023

V Příbrami, dne 5. 5. 2023

Ředitel základní školy jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (školský zákon), v řízení o žádosti přijetí k základnímu vzdělávání od následujícího školního roku (2023/2024) takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání rozhodl ředitel školy o nepřijetí k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279, příspěvková organizace, uchazečů s tímto registračním číslem:

Registrační čísla, která nebyla přijata:

01/202379/2023
12/202384/2023
26/202385/2023
35/202387/2023
38/2023
41/2023
42/2023
75/2023

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 5. 5. 2023 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 5. 5. 2023 na webových stránkách školy. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, 150 21, a to podáním učiněným u ředitele školy, který toto rozhodnutí vydal.

Mgr. Alena Mašiková, ředitel školy